Algemene verkoopvoorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden bepalen het wettelijk kader waarbinnen elke reservering plaatsvindt. Lees ze aandachtig.


Kunst. 1. Identificatie, definities en reikwijdte van de algemene voorwaarden

1.1. Identificatie van de dienstverlener

Le Roi Cerf en Le Beauséjour worden beheerd door de heer Jean-Pol COLIN, gevestigd in België, 5670 Olloy Sur Viroin rue Jean Chot, 46
is telefonisch bereikbaar op +32 (0)495206899 en per e-mail op colinjeanpol@gmail.com

1.2. definities
We horen door:
""Klant"": de klant die een door de Dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde dienst op de Website reserveert;
""Algemene Voorwaarden"": deze algemene voorwaarden;
" Reservering" :het leveringscontract dat de dienstverlener aan de Klant bindt aan het einde van de reserveringsprocedure, inclusief de Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden voor toegang tot accommodatie;
""aanbieder"": de natuurlijke of rechtspersoon (of diens vertegenwoordiger) die eigenaar is van de via de Marktplaats aan de Klant ter beschikking gestelde accommodatie
""dienst"": accommodatie en/of activiteiten ter beschikking gesteld door de dienstverlener en te boeken door de klant.

Domein

De Algemene Voorwaarden regelen de contractuele relatie die de dienstverlener aangaat met de Klant. Ze vormen een essentieel onderdeel van het Contract. Van deze voorwaarden kan dan ook alleen worden afgeweken indien de dienstverlener hiermee vooraf en schriftelijk heeft ingestemd. Daarom kan de Klant op geen enkele manier aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden, welke deze ook mogen zijn.Indien de Klant wenst af te wijken van de Algemene Voorwaarden, dient hij voorafgaand aan het sluiten van het Contract een uitdrukkelijk verzoek te doen. In dat geval blijven de Algemene Voorwaarden echter aanvullend van toepassing.

Kunst. 2. Voorwerp en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

2.1. Voorwerp
De dienstverlener levert diensten aan de klant. Hij zorgt voor het beheer van reserveringen en ontvangt in ruil daarvoor een vergoeding voor zijn diensten en voorzieningen.

2.2. Aanvaarding
Elke reservering gemaakt door de klant veronderstelt dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen en uitdrukkelijk heeft aanvaard, ook al heeft hij geen handgeschreven handtekening op de genoemde voorwaarden gezet.
De Klant en de dienstverlener komen overeen dat de bevestiging van de reservering door de Klant definitief is, wanneer hij op de knop ""Ik accepteer de voorwaarden…"" klikt. Daarbij verklaart hij kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden. Hij bevestigt zijn reservering en betaalt"". Datvormt een elektronische handtekening die tussen partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. Deze elektronische handtekening drukt dus de instemming van de klant uit met het aanbod van de dienstverlener enerzijds en zijn aanvaarding van de algemene voorwaarden anderzijds.

Kunst. 3. Klantinformatieplicht en gebruik van het gehuurde

De klant is verplicht correcte, volledige en actuele informatie te verstrekken, in het bijzonder, zonder dat deze lijst exhaustief is, over de samenstelling van de groep deelnemers aan het verblijf (minderjarigen, dieren, enz.) en de reden van het verblijf blijven. De klant aanvaardt alle algemeen niet-gespecificeerde gevolgen, en in het bijzonder financiële, die voortvloeien uit eventuele onjuiste, onvolledige en/of niet-geactualiseerde informatie die hij zou hebben meegedeeld.

De klant gebruikt het gehuurde in overeenstemming met zijn bestemming en als een goede vader. Hij is verplicht de maximaal voorziene capaciteit te respecteren. Elke schending van deze clausule kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van het contract, in fout van de klant, voor het bedrag van de huur die definitief door de dienstverlener is verworven.

3.1. minderjarigen
De dienstverlener zal in geen geval instemmen met een contract met een persoon jonger dan 18 jaar. Alle reserveringen gemaakt door personen onder de 18 jaar worden als onbestaande beschouwd, zonder dat de klant enige schadevergoeding kan eisen. De klant is verplicht om de dienstverlener alle directe en indirecte gevolgen te vergoeden die verband houden met het feit dat hij een reservering heeft gemaakt door een onjuiste geboortedatum in te voeren.

3.2. Dieren
Huisdieren zijn niet toegestaan

3.3 Groepen
De dienstverlener behoudt zich het recht voor om elke reservering, in het bijzonder die van groepen, te weigeren zonder opgaaf van redenen of in verband met een feestelijke gebeurtenis, of zelfs bijzondere voorwaarden op te leggen met betrekking tot dergelijke reserveringen.

3.4. Respect voor de buurt en het milieu
De klant verbindt zich ertoe een gedrag aan te nemen dat de bewoners en het milieu in het algemeen respecteert: fauna, flora, verschillende uitrustingen, enz.

De klant stemt ermee in om geen voertuigen te parkeren op plaatsen die niet voor dit doel zijn voorzien (gazon, tuin, enz.).Hij verbindt zich er ook toe om geen tijdelijke accommodatie te installeren zoals een tent, een stacaravan, enz.

3.5 Sancties
Indien de Klant de in artikel 3 genoemde verplichtingen niet nakomt, kan de dienstverlener de toegang tot de accommodatie weigeren.
Evenzo heeft hij het recht om het contract te beëindigen tijdens het verblijf, indien hij kennis krijgt van een ongeoorloofd of niet-conform gebruik van de accommodatie of van het gedrag van de klant of van een persoon of een dier dat hij onder zijn hoede heeft, veroorzaakt of een zodanige verlegenheid of overlast kunnen veroorzaken dat het goede verloop van het verblijf in gevaar komt.

Kunst. 4. Totale prijs van het verblijf

4.1. De totale prijs van het verblijf is samengesteld uit:
- de prijs voor het bezetten van de accommodatie, vermeld op de presentatiepagina van de accommodatie gepubliceerd op de Website, voor de geselecteerde periode en rekening houdend met het aantal aangegeven deelnemers;
- premies met betrekking tot eventuele verzekeringen die door de Klant zijn afgesloten tijdens de reserveringsprocedure voor het verblijf.
-verplichte toeslagen/supplementen,
- optionele kosten/supplementen gekozen door de klant
- Eventuele toeristenbelasting

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief btw, voor zover deze belasting van toepassing is.

De klant zal niet langer kunnen profiteren van prijsverlagingen of promotieaanbiedingen nadat hij zijn reservering heeft gemaakt.

De afgifte van de sleutels kan door de dienstverlener worden geweigerd in geval van niet-betaling van de totale prijs van het verblijf, uiterlijk op de dag van aankomst.

4.2. Verplichte en optionele kosten
Tenzij anders bepaald, worden schoonmaakkosten, energie- en communicatiepakketten, belastingen, evenals kosten in verband met het verlenen van aanvullende diensten door de klant bij aankomst aan de dienstverlener betaald.

4.3. Borg – Inventaris *
Tenzij anders vermeld, wordt bij aankomst een door de dienstverlener vastgestelde borg van € 150,00 als borg gevraagd.Op deze borg worden eventuele breuk of verslechtering evenals schoonmaakkosten in mindering gebracht indien het gehuurde niet in goede staat is achtergelaten. Het wordt uiterlijk vijftien dagen na vertrek geretourneerd onder aftrek van eventuele schade op vertoon van offertes en facturen. Aan het begin en aan het einde van het verblijf maakt de eigenaar een inventaris van de lokalen. Deze inventaris moet door beide partijen worden ondertekend om de staat van het gehuurde en de uitrusting ervan aan te tonen.
De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat restitutie van de waarborgsom pas zal plaatsvinden indien tussen klant en dienstverlener overeenstemming is bereikt over de opgave van de in het vorige lid bedoelde lasten en kosten of, bij gebreke van overeenstemming, wanneer een definitieve rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde is uitgesproken.

* Dit artikel is optioneel en kan alleen betrekking hebben op de verhuur van gîtes en gemeubileerde woonruimte.

4.4. Toeristenbelasting
Tenzij anders bepaald, is de toeristenbelasting, al dan niet inbegrepen in de prijzen, indien van kracht in de gemeente, ter plaatse te betalen aan de dienstverlener.

Kunst. 5. Wijze van betaling en aanbetaling

Elke gemaakte reservering is onderworpen aan volledige betaling van het verschuldigde bedrag voor het verblijf.

Na uw boeking en de onmiddellijke betaling van de aanbetaling of het totale bedrag van het verblijf, zal de dienstverlener u een boekingsbevestiging terugsturen met daarin het bedrag van het eventueel verschuldigde saldo.

De aanbetaling die bij reservering is betaald, wordt in geen geval gerestitueerd.

Kunst. 6. Annulering/vroeg vertrek kosten – annuleringsverzekering

Het annuleren van een reservering brengt annuleringskosten met zich mee.
Bij een annuleringsmelding ten minste 30 dagen voor de geplande aankomstdatum bedragen deze kosten 30% van het totaalbedrag (borg), en bij annulering minder dan 30 dagen voor de geplande aankomstdatum is de klant is verplicht het volledige bedrag te betalen.


Het voortijdig vertrek van de klant, om welke reden dan ook, leidt niet tot enige terugbetaling - zelfs niet gedeeltelijk - van de prijs van het verblijf.

De opdrachtgever kan zich tegen deze risico's verzekeren door een annuleringsverzekering af te sluiten.

Kunst. 7. Aansprakelijkheid - Verzekering

De opdrachtgever bewoont het pand als een goede vader. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid voor het gehuurde, de uitrusting ervan en de hem ter beschikking gestelde grond.
Hij vergoedt alle door hem gemaakte kosten aan de dienstverlener en verbindt zich ertoe om eventuele schade te melden. Door de accommodatie ter beschikking te stellen, is hij wettelijk verplicht deze terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen.
Daarom verbindt hij zich ertoe zijn burgerlijke aansprakelijkheid in geval van brand, diefstal, waterschade te dekken, zowel voor huurrisico's als voor het verhuurde meubilair, evenals voor verhaal van buren.

Kunst. 8. Late betaling

Elk bedrag dat door de klant verschuldigd is en niet betaald is 10 dagen na de vervaldatum, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten gunste van de dienstverlener, een rente opleveren van 1% per maand vanaf de vervaldatum, de rente van elke maand begonnen te betalen voor de hele maand.

Kunst. 9. Solidariteit

De verplichtingen van het contract zijn ondeelbaar en hoofdelijk ten opzichte van de klant, zijn erfgenamen of zijn begunstigden, in welke hoedanigheid dan ook.

Kunst. 10. Geschillen

Alle geschillen of geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar het gebouw zich bevindt.